Connect with us

Uncategorized

เน็ต ไ อ ด อ ล ไทยแต่งงานกับเศรษฐีต่าง ช า ติ พอ ค ล อ ด ลู ก ห น้ า เหมือนตุ๊กตา

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเชื่อว่ามี ห ล า ย ค น ต้ อ ง รู้ จั ก เ ธ อ ค น แน่นอนว่าสำหรับเรื่องราวของ มา ด า ม โ บ วี่
ห รื อ เฟสบุค ก ล ฑ ลี เ อ ย ม บำ รุ ง เพราะว่า เ ธ อ คือ เ น็ ต ไ อ ด อ ล ดั ง ที่ได้มี อ ดี ต ที่ ย ง กว่า นิ ย า ย จริงๆนั้นเอง ซึ่งเรื่องราวของ เ ธ อ นั้นได้ ถู ก เ ปิ ด เผย จ า ก ทาง ห ล า ย สำ นั ก ข่ า ว จ น เ ธ อ ก ล า ย เป็น ค น ดั ง และมีทีวี ช่ อ ง ต่าง ๆ ติด ต่ อ เ อ า เรื่องราวของเธอไปนำเสนอนั้นเอง

ซึ่ง ล่ า สุ ด มา ด า ม โ บ วี่ ได้ แ ต่ ง ง า น กับ ส า มี ช า ว ก า น า จ า ไ ม ก้ า และได้มาตั้ง ท้ อ ง ต อ น อยู่ไทยด้วยนั้นเอง เพราะว่า เ ธ อ นั้นได้เป็น ค น ดั ง ใน โ ล ก โ ซ เ ซี ย ล ทำให้มี แ ฟ น ค ลั บ ติดตามเรื่องราวของ เ ธ อ อ ย่ า ง ม า ก

และ ห ล า ย ค น นั้น ต้ อ ง ส ง สั ย แ น่ เพราะว่า เ ธ อ ตั้ง ท้ อ ง ออกมา ห น้ า ต า จะเป็นยังไงเพราะ ส า ว ไ ท ย แต่งงานและมี ลู ก กับ ช า ว ผิ ว สี ก า น า จ า ไ ม ก้ า ห น้ า ต า จะออกมา น่ า รั ก ขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2OwiRp1

More in Uncategorized