Connect with us

Uncategorized

เปิด ป ม นักแสดง ช า ย ร้อยล้าน ถูก เเ ม่ ทิ้งเพราะ ห น้ า ต า จนได้เล่น ซุนหงอคง

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่า ห ล า ย ค น นั้น น่ า จะ ท ร า บ กันดีเกี่ยวกับเรื่อง ภาพยนตร์ ซ น ห ง อ ค ง นั้นเอง เพราะว่าได้เป็น ดาราชื่อดัง โ จ ว ซ ง ฉ อ และ เเ น่ น อ น ว่า ต อ น เป็น ล ใ ค ร เป็น ค น แสดง แ ท น นั้นเองเเละได้มี ค น ต า ม ห า จ น ได้เรื่องราวจะเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ห ลั ง จ า ก ที่ได้ ต า ม มานาน มี ค น ค้ น พบว่า เ ข า มี น า ม ว่า เ ก่ อ ฮั่ น ยวี มีอายุ 18 ปีนั้นเอง

เเต่ว่าประ ส บ ก า ร ณ์ ชี วิ ต โ ช ก โ ช น นั้น เ ข า ส ญ เ สี ย พ่ อ อ า ย 5 ข ว บ เ ท่ า นั้น ส่ ว น แ ม่ ก็ไป แ ต่ ง ง า น ใ ห ม่ ท อ ด ทิ้ ง เ ข า เพราะ จ า ก เ ข า มี ห น้ า ต า ที่ น่ า เ ก ลี ย ด จ น ผ่ า u มาทั้งหมด 10 ปี ยังไม่เคยพบ ห น้ า เ ธ อ เลยนั้นเอง เ ข า เ ต บ โ ต กับคุณ ป คุณ ย่ า

เเละ จ น ก ร ะ ทั่ ง ได้มี แ ม ว มองมา ส น ใ จ เพราะ ค ด ว่า ทั ก ษ ะ การ ต่ อ ส ข อ ง เ ข า มี ชั้ น เ ช ง และมี พ ร ส ว ร ร ค์ จึ ง ได้ ช ว น เ ข า มา แ ส ด ง ภ า พ ย น ต ร์ จ น ก ร ะ ทั่ ง ได้ แ ส ด ง บ ท ซ น ห ง อ ค ง นั้นเอง

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2ODSpd6

More in Uncategorized