Connect with us

Uncategorized

เUิ๑ภๅwปัจจุบัน น้องแนท สุพัตรา เ ด็ ก ข น ย า ว ค น เดียวของไทย ส ว ย ขึ้uมๅก

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอนั้นเองเพราะว่าเมื่อไม่ น า u ม า ห ล า ย ค น น่ า จะ พ อ ได้ ฟั ง กัuมา บ้ า ง กับ น้ อ ง แ น ท ส พั ต ร า ที่เป็น เ ด็ ก ข น ຍ า ว ค น เดียวในไทยนั้นเองซึ่งเราจะมา เ ผ ย ภาพ ปั จ จ บั น ของ เ ธ อ กัน ห ล า ย ค น นั้น ค ง อ ย า ก ร อยู่แล้วนั้นเองเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่ง ห ล า ย ค น ค ง ท ร า บ เรื่องราวของ น้ อ ง แ น ท ส พั ต ร า ส ะ ส พั น ธ์ ส า ว ห น้ า ข น วั ย 11 ปีได้ ซึ่งได้มี สำ นั ก ข่ า ว ต่ า ง ประเทศ ได้นำเสนอ วู ล ฟ์ เ กิ ร์ ล ห รื อ น้ อ ง ห น้ า ล ง เป็น ค น จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บ รี นั้น เ อ ง

เเละ เเ น่ น อ น ว่า ปั จ จ บั น อ ย่ า ง ที่เรานั้นได้ เ ห็ น กันเเล้วว่า น่ า รั ก ม า ก จ า ก เเ ต่ ก่ อ น นั้น เ อ ง อ ย่ า ง ที่เรานั้นได้ เ ห็ น กันไปแล้ว ส่ ว น ใน อ น า ค ต น้ อ ง จ ะ เป็น อ ย่ า ง ไรเรา ค ง ต้ อ ง ร อ ต่ อ นั้นเ อ ง

ถ้ า ช อ บ อ ย่ า ลื ม ก ด ไลค์ ก ด ติดตามนะคะ

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2YKzaCu

More in Uncategorized