Connect with us

ข่าวทั่วไป

กล้วยไม้สกุลที่ควรเริ่มต้นสนใจ

กล้วยไม้สกุลที่ควรเริ่มต้นสนใจ

ใช้กู้อิสระภาพทางการค้ากล้วยไม้ของไทยและประเทศเขตร้อน

บทนำ

สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ในภูมิภาคเอเชียเขตร้อน มีความเหมาะสมกับการเจริญงอกงามของกล้วยไม้นานาชนิดเป็นอย่าง เนื่องจากอีกด้านหนึ่ง เราพบความจริงว่า ภูมิภาคเขตร้อนของทวีปเอเชีย มีพันธุ์กล้วยไม้เกิ๑ตามธรรมชาติอย่างหลากหลาย

ในอดีต พันธุ์กล้วยไม้ซึ่งพบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่มักนิยมเรียกกันว่า กล้วยไม้ไทย หลังจากนั้uมาจึงมีปัญหาความขัดแย้งเกิ๑ขึ้น

หวนกลับไปนึกถึงอดีตเท่าที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ ช่วงหนึ่ง กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ได้เข้ามาแพร่อิทธิพลยึดครองประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตร้อน เช่น อินเดีย พะม่า หฆู่เกาะชะวา แหลมมะลายู และอินโดจีน ซึ่งต่อมาภายหลัง แตกแยกออกไปเป็น ลาว เขมร และเวียดนาม

ช่วงนั้น ได้มีการส่งคนเข้ามาศึกษาค้นคว้า นำทรัพeๅกรธรรมชาติของท้องถิ่นกลับไปวางแผนสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีกล้วยไม้รวมไปด้วย การเรียบเรียงหนังสือตำราเรื่องกล้วยไม้ โดยชาวยุโรป ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้จากภูมิภาคเอเชีย ที่อธิบายถึงกล้วยไม้บางชนิด มีการใช้คำว่า กล้วยไม้อินเดีย บ้างก็ใช้กล้วยไม้พะม่า

หลังจากคนไทยในยุคเริ่มต้นพัฒนาวงการกล้วยไม้ได้ทราบ จึงมีการโต้แย้งเกิ๑ขึ้นว่า สิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือตำราเหล่านั้น น่าจะเรียกว่า กล้วยไม้ไทย

ผู้เขียนเรื่อง พบแนวความคิดใหม่ จากการนำปัญหาการโต้แย้งดังกล่าวมาคิดค้นหาความจริง โดยเหตุที่พิจารณาแล้วพบว่า การแบ่งประเทศเป็นผลจากความคิดคนในสังคม ส่วน การแบ่งเขตแหล่งกำเนิดพันธุ์ไม้แต่ละชนิด ธรรมชาติของพันธุ์ไม้ร่วมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นผู้กำหนด

ดังนั้น แทนที่เราจะเรียกว่า กล้วยไม้ไทย จึงควรเปลี่ยuมาเรียกใหม่ว่า กล้วยไม้พื้นบ้าน หรือ กล้วยไม้พันธุ์ธรรมชาติ น่าจะเหมาะสมกับเหตุและผลกว่า

สภาพภูมิประเทศที่สัมพันธุ์กันกับนิสัยอันเป็นธรรมชาติของกล้วยไม้ ร่วมกับความต้องการของคน

ระหว่างช่วงที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียเขตร้อนถูกบุกรุกโดยคนจากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก ความเจริญในด้านเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้านัก คนจากกลุ่มประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นเขตอบอุ่น มีอากาศหนาวเย็น จึงมุ่งนำพันธุ์ไม้จากทำเลซึ่งเป็นภูเขาสูงไปก่อน เพราะเห็นว่า มีนิสัยเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติของตน ในขณะที่ชุมชนในเขตร้อน คนส่วนใหญ่ยังนิยมตั้งรกรากอยู่ในที่ลุ่มใกล้ระດัUน้ำทะเล

อนึ่ง การบุกรุกมาถือครองพื้นที่ ขั้นแรกได้ใช้กำลังคนและoๅՁุธ ซึ่งเป็นแผนเฉพาะหน้า จากนั้นจึงติดตามมาด้วยการวางแผนสร้างกระแสครอบงำความคิดตั้งครรภ์ถิ่น โดยใช้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐาน

การบุกรุกทำลายภูมิปัญญาตั้งครรภ์ถิ่น ได้กระทำทุกจุดอย่างสอดคล้องกันหมด ทำให้ตั้งครรภ์ถิ่นจำต้องตกเป็นทาสความคิด จนกระทั่งเกิ๑แรงดึงดูดให้ส่งคนไปรับการศึกษาภายใต้ร่มเงาการจัดการที่อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมถิ่นนั้นๆ

แม้ว่าจะได้ผลไม่ทั้งหมด แต่ส่วนหนึ่งและน่าจะเป็นส่วนใหญ่ ย่อมประสบผลตามแผน ทำให้การส่งคนเข้ามาสร้างอิทธิพลเหนือท้องถิ่น เป็นไปได้สะดวกขึ้น

ระบบการขนทรัพeๅกรธรรมชาติจากท้องถิ่นไปขายให้คนต่างถิ่น สานถึงการส่งผลิตผลสำเร็จรูปกลับมาขายหาเงินจากตั้งครรภ์ถิ่น เริ่มเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

มองภาพความเจริญเริ่มต้นที่กล้วยไม้

แม้ว่ากล้วยไม้จะเป็นเรื่องเดียว และมีขอบข่ายเล็ก แต่ถ้ามองที่คน โดยสานเหตุและผลถึงกันได้หมด  ย่อมสามารถรู้ความจริงได้ทุกเรื่อง จึงเชื่อมั่นได้ว่า ถ้ามองเห็นภาพจากเรื่องกล้วยไม้ได้ ย่อมมองเห็นภาพจากเรื่องอื่นๆ ได้เหมือนกันหมด

เท่าที่ปรากฏผลเห็นได้ชัดเจuมาแล้วในอดีต กล้วยไม้รองเท้านารี (สกุล Paphiopedilum) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดธรรมชาติอยู่ในภูมิภาคเอเชียเขตร้อนและถิ่นร้อน ไปจนถึงหฆู่เกาะบางแห่งใuมหาสมุทร

แปซิฟิค

กล้วยไม้สกุล มีขอบข่ายตามธรรมชาติ ตั้งแต่ระດัUพื้นที่สูง ลงมาถึงบริเวณใกล้ฝั่งทะเล นอกจากนั้น แหล่งกำเนิดยังมีขอบข่ายของเส้นรุ้งขนานแตกต่างกัน ค่อนข้างกว้างด้วย ซึ่งหมายความว่า สภาพ

แวดล้อมธรรมชาติที่สอดคล้องกันกับนิสัยอันเป็นธรรมชาติของพันธุ์ไม้

นอกจากนั้น รูปลักษณะของกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ในกลุ่ม ยังมีความเหมาะสมสำหรับปลูกในเรือนกระจก ภายในสภาพแวดล้อมของเขตอบอุ่น รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประດัUภายในอาคารบ้านเรือน ระหว่างที่สีเขียวธรรมชาติจากภายนอกถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ

กล้วยไม้ชนิดต่างๆ ในสกุลไม้ถูกคัดเลือกเอาจำพวกที่เหมาะสมกับอากาศเย็นไปพัฒนาก่อนอื่นจนกระทั่งนำไปใช้ประโยชน์ แพร่กระจายออกไปภายในระบบการจัดการอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเกิ๑เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าอย่างมาย

นอกจากนั้น ยังมีกล้วยไม้สกุลหวายในกลุ่มอากาศเย็น (nobile type) และกล้วยไม้ในสกุล

ซิมบิเดียม (Cymbidium) ซึ่งกล้วยไม้กลุ่ม ส่วนที่ถูกนำไปพัฒนาจนกระทั่งมีผลกระจายออกไปเป็นธุรกิจการค้าอย่างกว้างขวางมาแล้วเป็นเวลานาu น่าจะได้แก่กล้วยไม้สกุลต่างๆ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัย

ดังที่ได้ชี้ให้เห็นความจริงอย่างชัดเจนไว้แล้วว่า ถ้านำกล้วยไม้พันธุ์ธรรมชาติมาพิจารณา คำว่า บ้านเรา หรือ ท้องถิ่น น่าจะหมายความถึง เขตร้อน ไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม หาใช่หมายถึงแต่เพียงประเทศไทยเท่านั้น จึงจะสามารถช่วยให้มองเห็นความจริงจากใจคนได้ชัดเจน

การจัดการศึกษาของประเทศในเขตร้อน หาได้ช่วยให้ตั้งครรภ์ถิ่นรู้เท่าทันคนชาติอื่นไม่ แต่กลับตกเป็นทาสขึ้น ตั้งครรภ์ถิ่นจึงไม่อาจมองเห็นความจริงได้อย่างลึกซึ้ง

ดังนั้น หลังจากเห็นกล้วยไม้ลูกผสม ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือ ผลิตผลสำเร็จรูป จึงเข้าใจว่าคือของต่างประเทศที่เขาเจริญกว่าเรา แทนการมองลึกลงไปถึงต้นตอ เพื่อรู้ความจริงได้ว่า สิ่งที่พบเห็uมีพื้นฐานไปจากพันธุ์ไม้ซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ในท้องถิ่นร่วมกับพื้นฐานชีวิตตนเอง

ผลจากการที่ตั้งครรภ์ถิ่นถูกครอบงำด้วยรูปแบบเทคโนโลยี

ผลจากการที่ตั้งครรภ์ถิ่นถูกครอบงำด้วยอิทธิพลรูปแบบเทคโนโลยี ทำให้ยึดติดรสชาติความสะดวกสบายขึ้น ซึ่งสภาพดังกล่าว น่าจะถือว่าคือสิ่งเสพติดที่แทรกอยู่ทุกหัวระแหงภายในสังคมลักษณะ

การนิยมขยายสิ่งก่อสร้าง ควบคู่กันไปกับการนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า

ความทันสมัย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่วมกับอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะพบความจริงว่า ทรัพeๅกรธรรมชาติ นับตั้งแต่ป่าไปจนถึงสินแร่ถูกกอบโกยไปขายขึ้น

ชุมชนซึ่งเคยอยู่ในที่ราบลุ่ม มีการขยายตัวขึ้นไปสู่ภูเขาสูงเพิ่มขึ้น นับเป็นเหตุหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบ ทำให้ป่าเปลี่ยนสภาพมาเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ การเกษตรที่ขาดวิญญาณความรักพื้นดิน เริ่มมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แม้สิ่งที่กล่าวมาแล้วจะส่งผลเสียหายให้กับท้องถิ่นกว้างขวางขึ้น แต่ธรรมชาติก็หาได้กำหนดไว้ให้ทุกสิ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมด

ท่ามกลางความหลากหลายของชีวิตคนที่อยู่ร่วมกัน แม้ช่วงดังกล่าวอาจมีคนส่วนใหญ่เดินตามกระแส เพราะตกเป็นทาสความสะดวกสบาย แต่ก็ยังมีบางคนที่มีรากฐานติดดิน ช่วยให้มีความแข็งแกร่งพอจะยืนหยัดต่อสู้กับกระแสดังกล่าว ได้อย่างภาคภูมิ

ในด้านกล้วยไม้ มีการคิดที่จะนำพันธุ์กล้วยไม้ซึ่งชนต่างถิ่นนำไปใช้พัฒนา และหวนกลับมาใช้เป็นเครื่องมือแสดงประโยชน์จากตั้งครรภ์ถิ่น ช่วยให้พบความจริงว่า ตั้งครรภ์ถิ่น ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ควรจะมีคุณสมบัติดังอยู่ในจิตวิญญาณตนเอง เพื่อช่วยให้เกิ๑ความคิดริเริ่มและมีพลังผลักดันตนเองให้สามารถนำปฏิบัติได้อย่างมั่นคงตลอดไป

1. ควรมีจิตวิญญาณที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างอิสระ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แบบ เดินทวนกระแส สิ่งซึ่งมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงอยู่ในสังคมอย่างรู้สึกท้าทาย

2. มีวิญญาณในด้านศิลปะที่จะมุ่งมั่นนำปฏิบัติได้โดยไม่ส่งผลกระทบกระเทือนให้เกิ๑เป็นปัญหาขึ้นในสังคม

3. มีความรู้เรื่องราวของอดีตความเป็uมา ที่เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งมีการเกิ๑และการดำรงอยู่ร่วมผืนแผ่นดินเดียวกับตน

4. สามารถมองสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเห็นและสัมผัสได้อย่างหลากหลาย และสามารถรู้ความจริงได้ว่าสิ่งต่างๆ มีรากฐานจิตใจคนเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง กว่าจะมาถึงช่วงซึ่งเห็นได้ในปัจจุบัน

จากความจริงที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด แม้นำเอาเรื่องกล้วยไม้มาพิจารณาเราคงพบได้ว่า มีกล้วยไม้

หลายชนิด ซึ่งปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีการหวงแหนซึ่งกันและกันเกิ๑ขึ้นในภูมิภาคเขตอบอุ่นของโลก ซึ่งมีอากาศเย็นจัดในฤดูหนาว และเป็นเวลาช้านานด้วย

การรวบรวมพันธุ์ ซึ่งมีการเก็บและทำนุบำรุงรักษา รวมทั้งศึกษารายละเอียดอย่างกว้างขวาง เกิ๑ขึ้นนั้นจากวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งมีการจัดตั้งสวนพฤกศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

แต่ในประเทศเขตร้อน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพันธุ์ไม้อย่างหลากหลาย มีสวนพฤกศาสตร์ธรรมชาติที่ใหญ่โตกว้างขวางฝุดฝุดอยู่แล้ว อันได้แก่ป่าธรรมชาตินั่นเอง

ดังนั้นถ้าคนในท้องถิ่นเขตร้อนสามารถรักษาป่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ควรจะถือว่ามีสวนพฤกศาสตร์เอนกประสงค์อยู่ในตัวเอง อันควรภูมิใจอยู่แล้ว

ในด้านลิขสิทธิ์พันธุ์พืชก็เช่นกัน การจัดการศึกษาเพื่อสนองความคิดตั้งครรภ์ถิ่นที่ควรจะมีรากฐานอิสระเพื่อรู้ความจริงของชีวิตตน แต่กลับคิดตามแบบคนในกลุ่มอิทธิพลตะวันตก โดยที่รู้สึกว่า เมื่อเขาจดลิขสิทธิ์พันธุ์พืช เราก็ต้องจดด้วย เพื่อไม่ให้เกิ๑การเสียเปรียบกัน

แทนที่จะคิดได้ว่า เมื่อธรรมชาติในท้องถิ่นของเขาไม่มีพันธุ์พืช จึงต้องไปนำมาจากถิ่นอื่น และทำการจดลิขสิทธิ์ เมื่อคนถิ่นเดียวกัuมีความต้องการจึงควรไปค้นหาเอาใหม่ ส่วนคนที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งมีความหลากหลายของพันธุ์พืชอยู่กับตัวเองแล้ว ไม่ควรให้มีระบบการจดลิขสิทธิ์ หากเปิดโอกาสให้แต่ละคนสามารถคิดริเริ่มได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับคนที่คิดก่อนทำก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วตั้งครรภ์ถิ่นในเขตร้อนด้วยกันเอง จะเกิ๑การเอารัดเอาเปรียบชนรุ่นหลังโดยอาศัยการจดลิขสิทธิ์ ทำให้ความเจริญก้าวหน้าของสังคมในเขตร้อนอันควรมุ่งไปสู่อนาคต จำต้องเกิ๑ปัญหาจากการใช้คนรุ่นหลังเป็นทาสรับใช้ตัวเองขึ้น ถ้าชนรุ่นหลังขาดความเจริญก้าวหน้าได้อย่างอิสระ ย่อมกำหนดให้สังคมเกิ๑ภาวะเสื่อมโทรมขึ้น ซึ่งในช่วงปัจจุบัน หลายคนที่มองเห็นปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง น่าจะเห็นจุดได้ชัดเจuขึ้นแล้ว

ตัวอย่างกลุ่มกล้วยไม้ที่ควรหยิบยกขึ้uมาศึกษา

จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด ผู้เขียนใคร่ขอยกตัวอย่างให้เห็นความจริง จากสิ่งที่พบได้ในขณะ อย่างน้อย 2 สกุลด้วยกัน

1. สกุลหวาย (Dendrobium) ซึ่งเป็นสกุลใหญ่ มีกล้วยไม้ที่เป็นสมาชิกมายหลายร้อยชนิด กล้วยไม้สกุลยังมีแหล่งกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียเขตร้อน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีชนิดต่างๆอย่างหลากหลาย

ความหลากหลายในสกุลเดียวกันนี่เองได้ทำให้นักพฤกศาสตร์พิจารณาแยกออกไปเป็นหมวดต่างๆ

หลายหมวดด้วยกัน ตามสภาพแหล่งกำเนิด และอุปนิสัยที่เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดด้วย

กล้วยไม้สกุลหวายในกลุ่มอากาศเย็น (Nobile type) ตามที่ได้เขียนไว้บทหนึ่งของหนังสือเล่ม แม้จะมีอยู่ในภาคเหนือ และบริเวณภูเขา สูงจากระດัUน้ำทะเลซึ่งมีอากาศเย็น แต่ละคนในประเทศเขตอบอุ่นได้มานำไปปลูกและพัฒนา จนกระทั่งกลายเป็นการค้าอย่างกว้างขวางมาแล้ว ผู้ที่สนใจขอได้โปรดศึกษาจากบทที่กล่าวถึงกล้วยไม้หวายภายในหนังสือเล่ม ซึ่งมีการชี้แจงไว้ชัดเจนพอสมควร

2. สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium) กล้วยไม้สกุลมีหลากหลายชนิด และมีการกระจายอย่างกว้างขวางทั้งในสภาพธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในที่ราบลุ่มที่อากาศร้อน ขึ้นไปถึงพื้นที่ภูเขาสูงซึ่งมีอากาศเย็นจัด โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

เช่นเดียวกัน กล้วยไม้ชนิดต่างๆ ในสกุล ซึ่งอยู่บนภูเขาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ได้ถูกชาวตะวันตกในยุคเริ่มแรกเอาไปใช้พัฒนา และนำออกเผยแพร่เป็นการค้าอย่างกว้างขวาง จนถึงปัจจุบันเราจะพบว่ามีกล้วยไม้ ที่เป็นผลจากการพัฒนาภายในกลุ่ม  ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกssಖและชีวิตประจำวัน   อาทิเช่น

ตัดดอก    ทำเป็นต้นไม้กระถางตั้งประດัUในอาคารบ้านเรือน      และบริเวณที่มีธุรกิจการค้าอย่างกว้างขวาง

ผู้เขียนได้พิจารณาเห็นว่า บัดสังคมไทยมีการขยายตัวขึ้นสู่ที่สูง ซึ่งมีมีอากาศค่อนข้างเย็น จึงควรสร้างความหลากหลายให้กับผลิตผลในด้านกล้วยไม้กว้างขวางกว่าแต่ก่อน จากเหตุผลที่ว่าการหยุดอยู่กับที่ก็เหมือนถอยหลังในเมื่อสิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

สิ่งที่กล่าวมาแล้วอาจทำให้บางคนรู้สึกว่า การก้าวไปข้างหน้าอาจก่อให้เกิ๑ความเสียหายขึ้น ดังนั้นจึงขออนุญาติชี้แจงถึงเหตุผลให้เข้าใจได้ชัดเจนว่า ทุกสิ่งควรมองสองด้านร่วมกัน และที่สำคัญฝุดฝุดควรมุ่งใช้เหตุซึ่งอยู่ในรากฐานจิตใจคนเป็นหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติ

การก้าวต่อไปข้างหน้าตามวิธีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของสิ่งที่อยู่นอกจิตใจมนุษย์ซึ่งควรจะเป็นไปอย่างรู้เหตุรู้ผล แต่อีกด้านหนึ่งหมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมนุษย์เอง หากสามารถหยุดหรือละความโลภได้ เช่นที่กล่าวกันว่า ความพอเพียง การก้าวไปข้างหน้าย่อมเป็นไปได้อย่างมั่นคง

และการที่กล่าวย้ำความสำคัญไว้ว่า ทุกสิ่งควรมองเห็น 2 ด้านร่วมกัน อีกทั้งรู้ว่าด้านไหนคือเหตุ

ด้านไหนคือผล ย่อมพบความจริงได้ เช่นเดียวกันว่า หากตกอยู่ในสภาพยึดติดทำให้ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าหวนกลับมามองอีกด้านหนึ่ง ย่อมเห็นความจริงได้เช่นกันว่า การที่ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าย่อมมองเห็นปัญหาหนักซึ่งรออยู่ในอนาคตได้ในฝุดฝุด

ตัวอย่างจากเรื่องได้แก่ การที่ช่วงหนึ่งระหว่างได้รับเชิญไปร่วมกิจกssಖการแสดงพันธุ์ไม้นานา

ชาติในประเทศเขตอบอุ่นหลายประเทศ ได้ซื้อกล้วยไม้ซิมบิเดียมลูกผสมชนิดต่างๆ ครั้งละ 2-3 ต้น โดยที่พิจารณาแล้วคาดว่า น่าจะนำมาขยายพันธุ์ปลูกในเขตที่สูงของประเทศไทย ซึ่งเปลี่ยนสภาพเป็นสวนและที่อยู่อาศัยของตั้งครรภ์ถิ่น โดยมีเกณฑ์กำหนดไว้ดัง

1. นำเอาพันธุ์สำเร็จรูปซึ่งมีอยู่แล้วในตลาดมาปลูกขยายพันธุ์ และชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์โดยการทดลองปฏิบัติจริง

2. ขณะที่กำลังก้าวไปสู่การเผยแพร่ให้ตั้งครรภ์ถิ่นรู้จักคุ้นเคยทั้งในด้านการผลิตและตลาดภายในประเทศ รวมทั้งชี้แจงให้รู้ว่าพันธุ์เหล่าครั้งหนึ่งเคยเป็นของท้องถิ่น แต่ถูกคนต่างถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งไม่มีผู้ใดจะชี้แจงให้รู้ความจริง

3. การทำให้ได้ผลถึงขั้นค้าขายได้ ร่วมกับการรู้ความจริงว่า พ่อแม่พันธุ์ของกล้วยไม้เหล่า คือพันธุ์ไม้ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน ย่อมทำให้เกิ๑จิตสำนึกร่วมไปกับการค้าขาย แต่การพัฒนาท้องถิ่นทั่วๆ ไป ควรจะมีความเจริญขึ้นไปถึงจุดหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ตั้งครรภ์ถิ่นรู้คุณค่า ทำให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วย

เรื่องหลังจากนำพันธุ์ไม้ในข้อ 1. มาทำการขยายพันธุ์และส่งเสริมให้นำไปปลูกในถิ่นซึ่ง

อยู่บนที่สูง และมีการพัฒนาขึ้uมาถึงระດัUหนึ่งแล้ว แต่ปัญหาที่พบในช่วงแรก หาใช่เรื่องทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วไม่ หากเป็นปัญหาซึ่งค้างอยู่ในรากฐานจิตใจกว่า นั่นคือ ภาวะยึดติดอยู่กับเงินและวัตถุ ทำให้สิ่งใดก็ตาม ซี่งขายได้เงินอยู่แล้วมักไม่ยอมนำเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามา และให้ความสนใจอย่างจริงจัง ซึ่งเกิ๑จากการที่ไม่อาจมองเห็นการณ์ไกล  จึงปล่อยให้สิ่งที่ขยายพันธุ์ไว้  จำต้องทรุดโทรมลงไปกว่าครึ่ง

เวลาผ่าuมานานพอสมควร จึงพันธุ์กล้วยไม้ซิมบิเดียมลูกผสมชนิดหนึ่งให้ดอกเป็นจำนวนหลายกระถาง แต่อยู่ในสภาพที่ไม่อาจนำออกสู่ตลาดในลักษณะของไม้กระถางได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ทั้งและทั้งนั้น สืบเนื่องมาจากขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปทรงของต้น ซึ่งควรจะได้สัดส่วนกับกระถาง กลายเป็นหลายต้นอยู่ใกล้ขอบกระถาง บางต้นก็เอียงไปเอียงมา นอกจากนั้นทรงช่อของดอกขาดความสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อหลายต้นออกดอก จึงนำมาขึ้นโต๊ะ ตั้งราคาขายไว้สูงเกินกว่าการที่กำลังทรัพย์ของคนจะหาซื้อไปทำไม้กระถางได้

แท้จริงแล้วในเรื่องการตั้งราคาระหว่างช่วงแรกของสิ่งที่ไม่เคยพบเห็u่อน แทนที่จะตั้งไว้สูงเพื่อมุ่งกำไรที่เป็นตัวเงิน น่าจะคิดกว้างและไกลกว่านั้นว่า แม้ช่วงเริ่มแรกหากมองที่เงินอาจคิดว่าขาดทุน แต่มองระยะeๅวน่าจะเห็นว่าคือการลงทุนเพื่อให้คนรู้จักอย่างกว้างขวางกว่า

สิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด ผู้เขียนไม่มีเจตนาจะวิຈาsณ์ในแง่เสียหายแต่อย่างใด หากมองว่า คือประสบการณ์ที่ควรจะรับฟังข้อวิຈาsณ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงการผลิตการค้าให้ดียิ่งขึ้uกว่า

อนึ่งในกรณีดังกล่าว ซึ่งหมายถึง กล้วยไม้ซิมบิเดียม หรืออาจนำเอากล้วยไม้หวายลูกผสมประเภทอากาศเย็นเข้าไปร่วมอยู่ในกรณีด้วยก็ยังได้ ในเมื่อช่วงหลังๆ ทำให้ทราบความจริงต่อไปอีกว่า เนื่องจากกล้วยไม้ 2 สกุลที่หยิบยกเอามาเป็นตัวได้มีการค้าขายอยู่ในตลาดกันอย่างกว้างขวางแล้ว แต่ช่วงที่ผ่าuมา ต้นทุนการผลิตในระยะเริ่มแรก นับตั้งแต่เริ่มแรกเลี้ยงมาจากต้นไม้ขนาดเล็กซึ่งเลี้ยงอยู่ในพื้นที่อากาศเย็น จำต้องลงทุนสูง ทั้งและทั้งนั้นจำเป็นต้องใช้เรือนกระจกและค่าจ่างแรงงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโต

การนำมาปลูกในพื้นที่ระດัUสูงของประเทศเขตร้อน เช่น ไทย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของบรรพบุรุษพันธุ์ไม้เหล่า ย่อมช่วยลดต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นยังช่วยให้ตั้งครรภ์ถิ่uมีงานทำเพิ่มขึ้น

ช่วงหลังๆ จึงทราบความจริงเพิ่มเติมมาว่า ถ้าประเทศไทยสามารถผลิตจากต้นไม้ขนาดเล็กให้เจริญเติบโตขึ้uมาในท้องถิ่นถึงระດัUหนึ่ง หากผลิตแต่ละชนิดได้เป็นจำนวuพอ ย่อมมีตลาดต่างประเทศที่รับซื้อไปปลูกต่อยอดให้มีดอกในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีตลาด

แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง น่าจะได้แก่คนไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรากฐานความคิดตนเองมิให้อยู่แต่ในรั้วสวน โดยเหตุที่มองไม่ถึงความจริงว่า การหาตลาดที่ได้ผลนั้น ตัวเองจำเป็นต้องออกไปร่วมกิจกssಖทุกแห่งหนและสนใจสร้างความสัมพันธุ์กับคนอย่างกว้างขวาง จากความรู้สึกที่มีความจริงใจจากระດัUหนึ่ง หาใช่การออกไปเพื่อขายของเอาเงินไม่

ยังมีกล้วยไม้สกุลต่างๆ อีกมายหลายอย่างที่ควรจะนำมาพิจารณาหาความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสนใจออกไปร่วมกิจกssಖนานาชาติ ดังที่ผู้เขียนเรื่องซึ่งสร้างความรู้สึกศรัทธา ให้กับนานาชาติมาแล้วเป็นเวลาช้านาน แต่ก็ไม่เคยลืมนึกถึงคนไทยมิใช่น้อย

ประจักรพeๅนที่ชัดเจน น่าจะได้แก่การที่มีคนไทยบางคน ซึ่งตนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความตั้งใจดีพอสมควร จึงมักชวนไปร่วมกิจกssಖดังกล่าว แม้มีชนรุ่นหลังที่เข้ามาหาด้วยความรู้สึกศรัทธา หากเป็นไปได้มักชวนไปร่วมด้วย เนื่องจากการไปด้วยกัน สิ่งแรกการปฏิบัติตัวต่อนานาชาติของผู้เป็นครูจากใจจริง ย่อมทำให้สิ่งที่ดีมีเหตุผลให้ทุกคนได้เห็น อีทั้งยังมองเห็นอีด้านหนึ่ง ซึ่งให้ความเคารพรักและศรัทธาร่วมด้วย กับอีกสิ่งหนึ่งการไปไหนไปด้วยกัน ย่อมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากของจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีความลึกซึ้งร่วมกันด้วย

More in ข่าวทั่วไป