Connect with us

ข่าวทั่วไป

เคล็ดลับการปลูกมะนาว

ปลูกมะนาว

เงินลงทุน

ประมาณ  25,000  บาท/ไร่/ปี

รายได้

200,000 บาท/ไร่/ปี

วัสดุอุปกรณ์

กิ่งพันธุ์มะนาว   ปุ๋ย  สารเคมี  เครื่องปั้มน้ำ  สายeๅง  จอบ

แหล่งจำน่ายวัสดุอุปกรณ์

ร้านค้าขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป

วิธีดำเนินการ

1. การเตรียมพื้นที่ปลูก ถ้าเป็นที่ลุ่มให้ทำคันดินให้มีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดยให้อยู่สูงกว่าแนวระດัUน้ำท่วม 50 เซนติเมตร ขนาดร่องน้ำกว้าง 5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5-0.7เมตร ใช้ระยะปลูก 5×5 เมตร แต่ถ้าเป็นพื้นที่ดอนควรไถพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินร่วนซุย ใช้ระยะปลูก 4×4-6×6 เมตร ทั้งขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2. วิธีการปลูก ควรปลูกในฤดูฝน โดยขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ผสมดิน ปุ๋ยคอกและปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม  จากนั้นนำต้นกล้าวางในหลุม โดยให้ระດัUของดินในถุงสูงกว่าระດัUดินปากหลุมเล็กน้อย ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงขึ้uมาถึงปากถุงแล้วดึงถุงพลาสติกออก ระวังอย่าให้ดินแตก กลบดินที่เหลือลงในหลุมกดบริเวณโคนต้นให้แน่น จากนั้นหาฟางข้าว หญ้าแห้ง มาคลุมโคนต้น รดน้ำให้โชก  และหาทางมะพร้าวมาปักพรางแสงแดด

3. การให้น้ำ ต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกใหม่ๆ ควรให้น้ำวันละครั้งเป็นอย่างน้อย หลังจากปลูกประมาณ 15 วัน มะนาวสามารถตั้งตัวได้แล้วให้น้ำเดือนละ 2-3 ครั้ง และควรหาวัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้น เพื่อช่วยรักษาความชื้น และควรเริ่มงดให้น้ำตั้งแต่ช่วงเดือuมีนาคมจนถึงช่วงออกดอกเพื่อให้มะนาวสะสมอาหารให้สูง ถึงระດัUที่สามารถสร้างตาดอกได้ ปกติมะนาวจะออกดอกช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม หลังจากมะนาวออกดอกและกำลังติดผลอ่อน เริ่มให้น้ำยายมปกติ โดยให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ เพราะช่วงมะนาวต้องการน้ำ

4. การใส่ปุ๋ย หลังจากมะนาวอยู่ได้ 3-4 เดือน ควรใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกประมาณต้นละ ½ กิโลกรัม กรณีใส่ปุ๋ยเคมีควรใส่หลังจากพรวนกำจัดวัชพืชแล้ว โดยใส่บริเวณรอบทรงพุ่มแล้ว ควรรดน้ำยายมเพื่อให้ปุ๋ยละลาย

– เมื่อมะนาวอายุได้ 1 ปี ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณต้นละ 3 ขีด และเมื่อมะนาวอายุได้ 2 ปี ให้ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งๆ ละ 1 กิโลกรัม

– เมื่อเริ่มปีที่ 3 มะนาวเริ่มให้ผลผลิต  การใส่ปุ๋ยช่วงระยะก่อนออกดอก ประมาณ  1 – 2  เดือน  ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 0-52-34 ในระยะเร่งการออกดอกประมาณ ½ – 1 กิโลกรัม/ต้น  ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับอายุของพืช โดยใส่ปริมาณครึ่งหนึ่งของอายุต้น

     โsคและแฆลJที่สำคัญ

– โsคแคงกอร์ มีลักษณะใบและผลเป็นแผลกลม ฟูนูน คล้ายฟองน้ำ มีสีเหลืองเข้ม ถ้าเป็uต้นจะโทรม แคระแกร็น ใบร่วง ผลผลิตลดลง วิธีป้องกันกำจัด โดยตัดแต่งส่วนที่เป็นโsคเผาทำลาย

– โsคราดำ มีลักษณะใบ กิ่งก้านและผลมีสีดำ ต้uมะนาวจะแคระแกร็น วิธีป้องกัน ตัดส่วนที่เป็นโsคเผาไฟ และฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดแฆลJที่เป็นสาเหตุ

– หњอuชอนใบ จะทำความเสียหายกับมะนาว ให้ใช้สารเคมีกลุ่มคาร์บาริล มาลาโชออน ในอัตราที่ฉลากกำหนด

– หњอuกินใบ กัดกินใบอ่อนและยอดอ่อน ป้องกันโดยการทำลายไข่และตัวหњอuและฉีดพ่นสารเคมีกลุ่มเมทามิโดฟอส 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทั่วต้น

5. การเก็บเกี่ยว การเก็บผลมะนาว ถ้าต้นเຕี้ยให้ใช้มือปลิด ถ้าต้นสูงนิยมใช้มีดหรือตะขอผูกติดกับด้ามไม้รวกeๅว ๆ  คล้องและกระตุกผลมะนาวลงมา  แต่ถ้าไม่ให้มะนาวบอบช้ำควรใช้ตะกร้อหวาย  การเก็บเกี่ยวมะนาวที่แก่ให้สังเกตจากด้านขั้วของผล เริ่มมีสีเหลืองเล็กน้อย ผิวเปลือกเรียบบางใสมีสีเขียวอ่อนกว่าผลที่ยังไม่แก่  เมื่อบีบดูค่อนข้างนุ่มมือ

ตลาด/แหล่งจำหน่าย

ส่งพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสด

สถานที่ให้คำปรึกษา

1. กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร  โทร 0-2561-4878

2. สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ

ข้อแนะนำ

1. วิธีเก็บรักษามะนาวไว้ได้นาน ต้องคัดผลมะนาวเสียก่อน โดยเลือกเอาผลที่มีสีเขียว ไม่มีสีเหลืองปน นำไปแช่ในน้ำeๅฆ่าเชื้อ เช่น กลอเร็กซ์ ผสมกับน้ำในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ไว้นาน 10 นาที แล้วนำมาผึ่งจนให้สะเด็ดน้ำ จากนั้นบรรจุภาชนะส่งขายตลาด

2. การเก็บมะนาวไม่ควรเก็บมะนาวที่แก่เกินไป เพราะเปลือกจะบางทำให้เกิ๑ความเสียหายในการขนส่ง

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

More in ข่าวทั่วไป